در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

کار دانشجویی


از دانشجویان دارای مهارت مانند: جوشکاری، برقکاری، نرم افزار، رنگ آمیزی، دوربین و دزدگیر و .... دعوت می شود با مراجعه به امور دانشجویی در قالب طرح سجا با دستمزد 

مشابه  بازار واقعی می تواند مشغول به فعالیت شوند. کار دانشجویی اداری مشارکت در امور فرهنگی ورزشی و نرم افزار تا ۸۵ ساعت در ماه و در پایان ترم با ارائه گزارش کار

حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

                                                                                             

نظرات کاربران