در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

چاپ مقاله آقای محمد رضا صمدی عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان- پسران بروجرد

چاپ مقاله  آقای محمد رضا صمدی عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان – پسران بروجرد با عنوان :
Mechanical and Formability Evaluation of ST14 Alloys
Welded by Friction Stir Welding

در مجله  shock and vibration- Hindawi 

نظرات کاربران