در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

چاپ مقاله آقای دکتر کیوان مرادی پور با عنوان The Length of Centralizers and Conjugate Type
Vectors in a Finite Group with Applications

چاپ مقاله آقای دکتر کیوان مرادی پور با عنوان The Length of Centralizers and Conjugate Type
Vectors in a Finite Group with Applications

در مجلهExtension Mathematica 

نظرات کاربران