در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

چاپ مقاله آقای مرتضی میخک بیرانوند با عنوان "Impacts of Number of Poles and Slots on Armature
Reaction and Performance of Ironless Permanent
Magnet Motors"

چاپ مقاله آقای مرتضی میخک بیرانوند با عنوان:

Impacts of Number of Poles and Slots on Armature Reaction and Performance of Ironless Permanent Magnet Motors

در مجله  "Electric Power Components and Systems"

نظرات کاربران