در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

روش های مونت کارلو در الکترومغناطیس

موضوع:

الکترومغناطیس

ترجمه:

دکتر محسن بهرامی

دکتر کیوان مرادی پور

ناشر:

دانشگاه لرستان

نظرات کاربران